نمایندگی ها

جوانرود : آقای مرادپور

قزوین : شهر صنعتی البرز – بلوار میرداماد غربی -ساختمان صنعت – فروشگاه بهرامی

تلفن : ۰۲۸۳۲۲۴۴۰۳۰ موبایل :۰۹۱۲۳۸۱۷۱۱۳ بهرامی

تبریز : شاهسوار

البرز : جهانپاک

کرمانشاه : مرادی

اهواز : جابری

اهواز : سواری

مناطق جنوب : مرادی نژاد: ۰۹۱۷۵۱۷۹۴۰۰

تهران : گروه صنعتی شهباز – لرستان : شاهین

آلومینیوم : آقاجانی : ۰۲۱۶۶۷۲۵۰۰۰

خراسان: کاظمی مقدم

اهواز : قنوات

تلفن : ۰۹۱۶۱۱۳۷۱۹۲

تهران :آذین صنعت